Policy

นโยบาย

การขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Access Request)

     สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ขยายเวลาบังคับใช้ออกไปอีก 1 ปี เป็น 1 มิ.ย. 2565 การขอใช้สิทธิฯ จึงเลื่อนออกไปเพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าวฯ

     Data subject access request will be activated on 1st June 2022 due to PDPA postponement.